Plany miejscowe i warunki zabudowy

W ramach specjalizacji świadczone są usługi obejmujące m.in.:

  • doradztwo w procedurach planistycznych zmierzających do uchwalenia (zmiany) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • analizę oraz przygotowywanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium,
  • sporządzanie opinii dotyczących wykładni postanowień planów miejscowych,
  • dochodzenie roszczeń w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentację w postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Konsekwencja w znajdowaniu dobrych rozwiązań