Ochrona przyrody i środowiska

W ramach specjalizacji świadczone są usługi obejmujące m.in.:

  • doradztwo w procedurach oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • reprezentację w postępowaniach związanych z zagadnieniami wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzania odpadów, w tym również udział w postępowaniach w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego,
  • pomoc prawną w sprawach opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
  • wsparcie w kwestiach związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody w środowisku i naprawą szkód w środowisku, np. w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz konieczności wdrożenia działań naprawczych (procedury rekultywacji i remediacji),
  • reprezentację w postępowaniach dotyczących wycinki drzew, w tym w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nielegalną wycinkę. 

Konsekwencja w znajdowaniu dobrych rozwiązań