Nieruchomości i prawo budowlane

W ramach specjalizacji świadczone są usługi obejmujące m.in.:

 • przeprowadzanie audytów stanu prawnego nieruchomości (due dilligence) oraz wskazanie środków usunięcia zidentyfikowanych ryzyk,
 • doradztwo mające na celu aktywizację inwestycyjną nieruchomości (np. pod konkretne zamierzenie budowlane lub na potrzeby jej sprzedaży),
 • regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań przed sądem wieczystoksięgowym,
 • pomoc prawną przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości (np. służebności drogi koniecznej),
 • sporządzanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
 • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w szczególności w drodze umowy najmu lub dzierżawy,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia oraz innych ograniczeń korzystania z nieruchomości,
 • reprezentację w postępowaniach w przedmiocie podziału geodezyjnego nieruchomości, ustalenia opłaty adiacenckiej, jak również prowadzonych w trybie przepisów o geodezji i kartografii oraz ewidencji gruntów i budynków,
 • pomoc w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • reprezentację w postępowaniach poprzedzających uzyskanie zgód budowlanych, takich jak postępowania konserwatorskie czy postępowania przed zarządcami dróg i gestorami sieci,
 • wsparcie w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych i pozwoleń na użytkowanie,
 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z realizacją przedsięwzięcia (w tym mających na celu uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, ustanowienie inwestora zastępczego, o prace projektowe, podwykonawcze czy o roboty budowlane),
 • doradztwo w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji robót zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia bądź wykonanych z istotnym odstępstwem od projektu budowlanego (sprawy szeroko rozumianej tzw. „samowoli budowlanej”),
 • reprezentację w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych, w tym zwłaszcza egzekucji nakazu rozbiórki. 

Konsekwencja w znajdowaniu dobrych rozwiązań